Play Video
กำหนดการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1-4 วันที่ 9-19 สิงหาคม 2564 นักศึกษาทุน กยศ.และทุนโครงการพิเศษ 11-15 ตุลาคม 2564 ระยะเวลาการขอผ่อนผันการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1-4 ยื่นเรื่องผ่อนผัน 9-19 สิงหาคม 2564 ชำระค่าใช้จ่าย ผ่อนผันรอบที่ 1 23-27 สิงหาคม 2564 ชำระค่าใช้จ่าย ผ่อนผันรอบที่ 2 29-30 กันยายน 2564

สาส์นจากผู้บริหาร

“วิทยาลัยฯ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่เน้นสมรรถนะด้านการพยาบาลเพื่อชุมชน เพียบพร้อมจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสาธารณสุขที่เข้มแข็งของประเทศ”

ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

  • ข่าวล่าสุด
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • ข่าวการศึกษา
  • ข่าวอบรมสัมนา

ผลงานวิจัย | นวัตกรรม | รางวัล

ปฏิทินกิจกรรม

ไม่พบกิจกรรม!

กิจกรรมนักศึกษา

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

อ่านรายละเอียด

ข้อมูล | สถิติ

0
หลักสูตร
0
นักศึกษาปัจจุบัน
0
บุคลากรสายสอน
0
บุคลากรสายสนับสนุน
เครือข่ายวิทยาลัย