Play Video

สาส์นจากผู้บริหาร

“วิทยาลัยฯ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่เน้นสมรรถนะด้านการพยาบาลเพื่อชุมชน เพียบพร้อมจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสาธารณสุขที่เข้มแข็งของประเทศ”

ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

  • ข่าวล่าสุด
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • ข่าวการศึกษา
  • ข่าวอบรมสัมนา

ผลงานวิจัย | นวัตกรรม | รางวัล

ปฏิทินกิจกรรม

ไม่พบกิจกรรม!

ข้อมูล | สถิติ

0
หลักสูตร
0
นักศึกษาปัจจุบัน
0
บุคลากรสายสอน
0
บุคลากรสายสนับสนุน
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

หน่วยเบิก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

เครือข่ายวิทยาลัย