ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

มหาวิทยาลัยให้ปริญญา คือ สถาบันพระบรมราชชนก

หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล วันที่ 20 มิถุนายน 2565

เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาชื่อ  พยาบาลศาสตรบัณฑิต

เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะมีสมรรถนะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

(PLOs : Program Learning Outcomes) ดังนี้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
PLO1 ประยุกต์ความรู้ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสุขภาพทุกช่วงวัยในภาวะปกติและเจ็บป่วย
PLO2 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์แบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยใช้กระบวนการพยาบาล บนหลักฐานเชิงประจักษ์ คำนึงถึงความปลอดภัย การใช้ยาสมเหตุผล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
PLO3 แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสิทธิผู้รับบริการ
PLO4 แสดงออกถึงการคิดขั้นสูง ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสร้างสรรค์
PLO5 ประยุกต์ความรู้ระเบียบวิธีวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาล การผดุงครรภ์และร่วมออกแบบหรือพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพ
PLO6 แสดงออกถึงการมีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน
PLO7ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและเป็นสากล
PLO8 ใช้สื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิตัลที่เหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
PLO9 แสดงออกถึงการมีทักษะชีวิต และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
PLO10 ประยุกต์ใช้แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
สมรรถนะตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
กำหนดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ดังนี้

1. ให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เพื่อสุขภาวะชุมชน

2. มีสมรรถนะการจัดการสุขภาวะชุมชน

3. มีสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลเพื่อชุมชน (SIM-C)

S= Smart Nurse

I = Health Innovator

M = Multicultural Care

C= Change Agent

[ เกณฑ์การเข้าศึกษา ]

[ โครงสร้างหลักสูตร ]

วันเดือนปีการปรับปรุงหลักสูตร  19 มีนาคม 2564