คณะผู้บริหาร

dm

ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
Email : [email protected]

da

ดร.ธรณิศ สายวัฒน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
Email : [email protected]

dr

ดร.ศุภวดี แถวเพีย
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
Email : [email protected]

dad

ดร.แสงดาว จันทร์ดา
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
Email : [email protected]

previous arrow
next arrow