คณะผู้บริหาร

dm

ดร.ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
Email : [email protected]

dr

ดร.ศุภวดี แถวเพีย
รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการ
Email : [email protected]

da

ดร.ธรณิศ สายวัฒน์
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ
Email : [email protected]

dad

ดร.แสงดาว จันทร์ดา
รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์
Email : [email protected]

dsa

ดร.รัชนี พจนา
รองผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษา
Email : [email protected]

previous arrow
next arrow