edmgm

โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน

อ.พิริยากร คล้ายเพ็ชร

รักษาการหัวหน้างาน

อ.กันนิษฐา มาเห็ม

อ.สาคร อินโท่โล่

อ.สรัญญา เปล่งกระโทก

นางสาวศุกลรัตน์ บุญสิทธิ์

ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน

ข่าวสาร | ประกาศ