การดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

LINE_ALBUM_พื้นที่สำหรับสูบุหรี่_๒๒๐๑๐๗_3

ป้ายแสดงข้อกำหนดบริเวณทางเข้า

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น