การดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ป้ายแสดงข้อกำหนดบริเวณทางเข้า

กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

กิจกรรมการให้ความรู้
เรื่องโทษของบุหรี่และการคัดกรองผู้สูบบุหรี่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น