ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สาคร อินโท่โล่ อาจารย์ประจำสาขา การพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ และดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ