ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศุภวดี แถวเพีย อาจารย์ประจำสาขา การพยาบาลมารดาทารก เเละการผดุงครรภ์ ในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ