ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รัชนี พจนา อาจารย์ประจำสาขา การพยาบาลมารดาทารก เเละการผดุงครรภ์ ในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ