(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    กดดูที่นี่

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    กดดูที่นี่

ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย    กดดูที่นี่

แบบ ปร.6 (ปร.5ก+ปร.5ข)    กดดูที่นี่

แบบก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย    กดดูที่นี่