สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร > หน้าแรก

      ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร จัดทำขึ้นตามวัถุประสงค์ในการตอบเกณฑ์ประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล ในตัวบ่งชี้ที่ 3 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านบริหาร
  2. ด้านการเรียนการสอน
  3. ด้านการวิจัย
  4. ด้านการบริการวิชาการ
  5. ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
MIS