รายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564