รายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

รายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564    กดดูที่นี่

ข่าวอื่นๆ
รางวัลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมของนักศึกษาในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติรูปแบบ online ของภาคีเครือข่ายในประเทศ และต่างประเทศ จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา