พิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์

23 กรกฎาคม 2564
Google Meet

พิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ โดย ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมีการมอบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์ ในวันที่ 23 ก.ค. 2564 ณ ห้องประชุมดอกตะแบก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564    กดดูที่นี่