ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)