รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัฒนากำลังคนทางการพยาบาลหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 1/2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัฒนากำลังคนทางการพยาบาลหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 1/2564    กดดูที่นี่

ข่าวอื่นๆ
รางวัลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมของนักศึกษาในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติรูปแบบ online ของภาคีเครือข่ายในประเทศ และต่างประเทศ จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา