รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564