พิธีปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้สอนในคลินิกในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาลประจำปีการศึกษา 2565

พิธีปิดการอบรมโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยงสัมมนาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้สอนในคลินิกในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาลประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 22 ก.ค. 2565 เวลา 14.30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม    คลิกที่นี่