การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565    กดดูที่นี่

รายชื่อนักศึกษาใหม่พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565    กดดูที่นี่

ใบระเบียนประวัติ    ดาวน์โหลด

สบช. 1 (อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)    ดาวน์โหลด

สบช. 2 (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)    ดาวน์โหลด

สบช. 3 (อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)    ดาวน์โหลด

สบช. 4 (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)    ดาวน์โหลด

ข่าวอื่นๆ
รายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พื้นฐาน ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการสร้างสุขภาวะชุมชน สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการสร้างสุขภาพชุมชน และประชาสัมพันธ์วัน เวลา สถานที่สอบ