การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565    กดดูที่นี่

รายชื่อนักศึกษาใหม่พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565    กดดูที่นี่

ใบระเบียนประวัติ    ดาวน์โหลด

สบช. 1 (อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)    ดาวน์โหลด

สบช. 2 (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)    ดาวน์โหลด

สบช. 3 (อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)    ดาวน์โหลด

สบช. 4 (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)    ดาวน์โหลด