การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด โดยการขายด้วยวิธีทอดตลาด

การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด โดยการขายด้วยวิธีทอดตลาดของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น    กดดูที่นี่

เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 196 รายการ    กดดูที่นี่