พิธีปิดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต รุ่นที่ 7/2564

20 พฤษภาคม 2564
Google Meet

พิธีปิดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต รุ่นที่ 7/2564 (ออนไลน์แบบมีส่วนร่วม) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม มีการมอบประกาศนีบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมที่มีผลการเรียนดีเด่นและรางวัลคนดีศรีผดุงครรภ์

ข่าวอื่นๆ
รางวัลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมของนักศึกษาในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติรูปแบบ online ของภาคีเครือข่ายในประเทศ และต่างประเทศ จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา