พิธีปิดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต รุ่นที่ 7/2564

20 พฤษภาคม 2564
Google Meet

พิธีปิดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต รุ่นที่ 7/2564 (ออนไลน์แบบมีส่วนร่วม) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม มีการมอบประกาศนีบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมที่มีผลการเรียนดีเด่นและรางวัลคนดีศรีผดุงครรภ์

ข่าวอื่นๆ
(ร่าง) ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ และพื้น คสล. บริเวณหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)