service-image

service-image

service-image

service-image

service-image

service-image

service-image

service-image

โครงสร้าง

ผู้บริหาร

หัวหน้าประจำหมวด

project-img

การกำหนดนโยบาย

หัวหน้าหมวดที่ 1 นางอรวรรณ โคตรโยธา

project-img

การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หัวหน้าหมวดที่ 2 นายรุจน์ นูวบุตร

project-img

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

หัวหน้าหมวดที่ 3 นางสาวสุกัญญา โคตบาล

project-img

การจัดการของเสีย

หัวหน้าหมวดที่ 4 นายกรินทร์ สีดาเหลือง

project-img

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หัวหน้าหมวดที่ 5 ว่าที่ร้อยตรีธนาวัช วรรณคำ

project-img

การจัดซื้อและจัดจ้าง

หัวหน้าหมวดที่ 6 นางสาวปภัสสร บุพศิริ