ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    กดดูที่นี่

ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    กดดูที่นี่

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง หุ่นฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นสูง    กดดูที่นี่