รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565