ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต รุ่นที่ 9 ประจำปี 2566

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต รุ่นที่ 9 ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น