รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565