พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต รุ่นที่ 8 ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ท่านผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น