(ร่าง) ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง)ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    กดดูที่นี่

แบบ ปร.4, ปร.5 และค่า Factor F    กดดูที่นี่

รายละเอียดแบบก่อสร้าง    กดดูที่นี่

รายละเอียดงวดงานงวดเงิน    กดดูที่นี่