การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio    กดดูที่นี่

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2565    กดดูที่นี่

แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก MOU    กดดูที่นี่

ทป.004 แบบฟอร์มตรวจร่างกาย    กดดูที่นี่

ทป.005 หนังสือรับรองการศึกษา    กดดูที่นี่

ตัวอย่างแบบฟอร์มรับรองรายได้จากผู้นำชุมชน    กดดูที่นี่

เอกสารแนบท้ายด้านสุขภาพ    กดดูที่นี่

เกณฑ์การให้คะแนนรอบ portfolio คณะพยาบาลศาสตร์    กดดูที่นี่