รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564