พิธีปิดหลักสูตรอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 34/2564

28 พฤษภาคม 2564
ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง

งานบริการวิชาการฯ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข รุ่นที่ 34 ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน และมอบใบประกาศนียบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ข่าวอื่นๆ
(ร่าง) ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ และพื้น คสล. บริเวณหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)