อาจารย์สมใจ เจียระพงษ์ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นเนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลสากล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล

ข่าวอื่นๆ
รางวัลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมของนักศึกษาในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติรูปแบบ online ของภาคีเครือข่ายในประเทศ และต่างประเทศ จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา