พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2564

5 พฤษภาคม 2564
Google Meet

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ออนไลน์แบบมีส่วนร่วม) โดยได้รับเกียรติจาก นพ.อุดม  ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม