[wds id="1"]
admission portfolio 1
รับสมัคร ป.โท
ประชุมวิชาการ 66
admission 66
srisuda
rs23001
rs23002
rs23003
previous arrow
next arrow

สาส์นจากผู้บริหาร

dm-bcnkk

“วิทยาลัยฯ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่เน้นสมรรถนะด้านการพยาบาลเพื่อชุมชน เพียบพร้อมจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสาธารณสุขที่เข้มแข็งของประเทศ”

ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคไวรัสโคโรนา 2019 วพบ.ขอนแก่น

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ประชาสัมพันธ์

วิจัย | นวัตกรรม | รางวัล

ปฏิทินกิจกรรม

ไม่พบกิจกรรม!

กิจกรรมนักศึกษา

Play Video

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

อ่านรายละเอียด

ค้นหาข้อมูลวิจัย

New CINAHL Package

ข้อมูล | สถิติ

0
หลักสูตร
0
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
0
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
0
บุคลากรสายสอน
0
บุคลากรสายสนับสนุน
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
bcnkk_bev